Monday, 23/05/2022 - 22:00|
Chủ đề năm học 2020 - 2021: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

TỔNG KẾT NĂM HOC 2019-2020

Hoàn thành nhiệm vụ năm học