Monday, 23/05/2022 - 22:34|
Chủ đề năm học 2020 - 2021: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TĐ VI 2021

HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG TĐ VI 2021


Tác giả: Lâm Phước Hưởng